Preuzmite aplikaciju

Pravilnik o privatnosti

YOLO TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, Bulevar vojvode Bojovića 8, 11070 Beograd, MB: 21343498, PIB: 110367012 (u daljem tekstu: YOLO ili Rukovalac podataka), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših korisnika (kupaca) predstavlja prioritet YOLO-a.

Vaša privatnost je važna, zato Vas molimo da pažljivo pročitate ove informacije.

Koristeći se internet prezentacijom www.yolobook.com i aplikacijom i dajući svoje lične podatke, pristajete na postupanje sa podacima u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) i Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi; oba dokumenta dostupna na internet prezentaciji www.yolobook.com i u aplikaciji), koje zajedno čine jedinstvena pravila o postupanju sa ličnim podacima.

Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka uradićemo u skladu sa ovim Pravilnikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon) i drugim važećim propisima Republike Srbije.

Uopšteno govoreći, prilikom pružanja usluga/prodaje proizvoda YOLO je posvećen zaštiti ličnih podataka Korisnika tako što prikuplja samo osnovne podatke o Korisnicima koji su potrebni za izvršavanje obaveza.

Takođe, YOLO obaveštava Korisnike o načinu prikupljanja podataka, nudeći im izbor načina na koji će njihovi podaci biti korišćeni, uključujući i mogućnost odlučivanja da li će se naći na listi za marketinške kampanje.

Svi podaci Korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo onim zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za izvršavanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni saradnici su odgovorni da poštuju principe poverljivosti zaštite.

Prikupljanje i obrada podataka

Kada Korisnik poseti i koristi našu internet prezentaciju www.yolobook.com (u daljem tekstu: internet prezentacija) ili aplikaciju u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske ili obične pošte), YOLO prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke putem kojih YOLO može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke. Uopšteno govoreći, YOLO po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Korisnik koristi internet prezentaciju i aplikaciju, i podatke ponašanja koji nam omogućavaju da razumemo kako na Korisnike deluju proizvodni asortiman i usluge YOLO-a. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.

1) Kada Korisnik poseti internet prezentaciju

Kada Korisnik poseti internet prezentaciju, YOLO prikuplja i privremeno pohranjuje na serveru određene lične podatke Korisnika, pomoću određenih tehnologija kao što je OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze. Ovi lični podaci se nakon prestanka korišćenja internet prezentacije brišu.

Osim navedenog, lične podatke YOLO samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava.

U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, YOLO neće biti u mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve.

2) Kada Korisnik poseti aplikaciju

Kada Korisnik poseti i koristi aplikaciju, onda YOLO prikuplja podatak o verziji aplikacije koju Korisnik koristi.

Osim navedenog, lične podatke YOLO samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.

Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu robe. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se pohranjuju do 30 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

Shodno navedenom, lični podaci Korisnika prikupljaju se po nekom od sledećih osnova:

  1. Pristanak Korisnika na obradu svojih podataka o ličnosti – čl. 12, st. 1, tač. 1. Zakona,
  2. Izvršenje ugovora zaključenog sa Korisnikom ili preduzimanje radnji, na zahtev Korisnika, pre zaključenja ugovora – čl. 12, st. 1, tač. 2. Zakona,
  3. Poštovanje pravnih obaveza YOLO-a – čl. 12, st. 1, tač. 3. Zakona,
  4. Ostvarivanje legitimnih interesa YOLO-a – čl. 12, st. 1, tač. 6. Zakona.

Korišćenje ličnih podataka korisnika

YOLO koristi lične podatke isključivo u gore navedene svrhe. Samo ako je Korisnik na to izričito pristao YOLO će lične podatke Korisnika koristiti i za ankete vezane za svoj proizvodni asortiman i marketinške svrhe. Pretpostavlja se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe u trenutku predaje porudžbine. Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku putem internet prezentacije www.yolobook.com. YOLO se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ukoliko je to suprotno imperativnim propisima i ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.

Bez izričitog dopuštenja Korisnika YOLO neće dostavljati njegove podatke trećim licima. YOLO lične podatke Korisnika dostavlja kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. YOLO može obelodaniti podatke Korisnika i svojim poslovnim saradnicima poput knjigovodstvene agencije, pružaoca usluge servera, pružaoca informaciono-komunikacionih usluga (IT) i pružaoca usluga platnog prometa, ali samo u onom nužnom obimu i u svrhe specifične njihovim osnovnim uslugama koje pružaju YOLO-u.

Budući da se pojedini primaoci podataka o ličnosti nalaze van teritorije Republike Srbije (poput pružaoca usluge servera, pružaoca usluge kolačića (eng. cookies) i drugih sličnih tehnologija), Vaši podaci o ličnosti se prenose u države za koje se po Zakonu smatra da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. U slučaju prenosa podataka o ličnosti u druge države (koje nisu obuhvaćene prethodno navedenim), podaci o ličnosti se prenose uz obezbeđenje primerenih mera zaštite iz člana 65. Zakona, odnosno u skladu sa članom 69. Zakona, o kojima Korisnik može saznati više kontaktiranjem YOLO putem obrasca za kontakt na internet prezentaciji www.yolobook.com.

YOLO će lične podatke Korisnika dostaviti nadležnim državnim organima samo ako to zahtevaju prinudni propisi i uz obrazložen zahtev/nalog.

Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Zaštita podataka

YOLO koristi brojne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Naše mere tehničke zaštite konstantno se unapređuju u skladu s tehnološkim razvojem.

Trajanje obrade podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha obrade (npr. izrada i dostava poručenog foto proizvoda), odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku (npr. obaveštavanje Korisnika o marketinškim kampanjama i reklamnim porukama)). Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga Korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Opštih uslova, odnosno realizacije ugovora sa Korisnikom. Duža obrada podataka je moguća samo ukoliko to predstavlja zakonsku obavezu ili podnošenje, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva. Primera radi, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik aplikacije, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja. Takođe, fotografije Korisnika čuvamo 30 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

Prava korisnika

1. Pravo na pristup

Korisnik ima pravo da bude informisan o tome da li YOLO obrađuje njegove podatke o ličnosti, ukoliko da, o načinu na koji obrađuje podatke o ličnosti i pristup tim podacima. Informacije o načinu obrade podataka o ličnosti sadržane su u ovom Pravilniku.
Takođe, Korisnik ima pravo da mu YOLO dostavi sve podatke o ličnosti koje o njemu obrađuje.

2. Pravo na ispravku i dopunu

Korisnik ima pravo da zahteva od YOLO-a da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave, odnosno da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni.

3. Pravo na brisanje

Korisnik ima pravo da podnese zahtev za brisanje njegovih podataka o ličnosti. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada YOLO obrađuje podatke o ličnosti Korisnika po osnovu poštovanja zakonske obaveze ili podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

4. Pravo na ograničenje obrade

Korisnik ima pravo da od YOLO-a zahteva ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti, ukoliko:

  • Korisnik osporava tačnost podataka o ličnosti,
  • je obrada nezakonita, a Korisnik se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka,
  • YOLO-u više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Korisnik zatražio u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva,
  • Korisnik je podneo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane YOLO-a preteže nad interesima Korisnika.

5. Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo da primi podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio YOLO-u u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

  • obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora,
  • obrada se vrši automatizovano.

Ovo pravo obuhvata i pravo Korisnika da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane YOLO-a, ako je to tehnički izvodljivo.

6. Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koju YOLO vrši po osnovu legitimnog interesa (u smislu čl. 12. st. 1. tač. 6. Zakona). U slučaju podnošenja prigovora obrada će biti prekinuta, osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima i slobodama Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranog pravnog zahteva, što će YOLO predočiti.
Ukoliko je Korisnik podneo prigovor u pogledu obrade za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti se ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

7. Pravo na opoziv pristanka

Ako se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu pristanka, Korisnik ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Pristanak se može opozvati u svakom trenutku putem e-mail adrese: support@yolobook.ba. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

8. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku

Ukoliko Korisnik smatra da YOLO vrši obradu njegovih ličnih podataka suprotno odredbama Zakona, u svakom trenutku može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Izmene i dopune ovog Pravilnika o privatnosti

Ovaj Pravilnik je podložan promenama. U slučaju značajnih izmena, YOLO će sve registrovane Korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-mail-a ili jasno uočljivih obaveštenja (npr. putem banera, iskačućeg ili push obaveštenja). U slučaju da bilo koje buduće promene ovog Pravilnika budu podrazumevale umanjenje prava registrovanog Korisnika, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja aplikacije.

U svakom slučaju, predlažemo vam da pregledate ovaj Pravilnik s vremena na vreme u slučaju da se unesu manje izmene ili da uvedemo bilo kakva poboljšanja za interakciju, tako da imate mogućnost da uvek dobijete informacije na našoj internet prezentaciji ili u aplikaciji.

Molimo Vas da nas bez odlaganja kontaktirate radi ispravke bilo kakve greške u prikupljenim podacima koji se odnose na Vas. Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju za Vaše primedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ovog Pravilnika koristeći obrazac za kontakt na internet prezentaciji www.yolobook.com ili elektronskom poštom u slobodnoj formi na adresi support@yolobook.ba.

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata