Preuzmite aplikaciju

Pravilnik o privatnosti

YOLO TECHNOLOGY DOO BEOGRAD, ul. Bulevar Mihajla Pupina 115, 11000 Beograd, MB: 21343498, PIB: 110367012 (u daljem tekstu: YOLO ili Rukovalac podataka), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših korisnika (kupaca) predstavlja prioritet YOLO-a.

Vaša privatnost je važna, zato Vas molimo da pažljivo pročitate ove informacije.

Koristeći se internet stranicom www.yolobook.com/rs i aplikacijom i dajući svoje lične podatke, pristajete na postupanje sa podacima u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) i Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi; oba dokumenta dostupna na internet stranici www.yolobook.com/rs i u aplikaciji), koje zajedno čine jedinstvena pravila o postupanju sa ličnim podacima.

Prikupljanje i obrada podataka

Kada Korisnik poseti i koristi našu internet stranicu www.yolobook.com/rs (u daljem tekstu: internet stranica) ili aplikaciju u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske pošte), YOLO prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke na koji način YOLO može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke.

Uopšteno govoreći, YOLO po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Korisnik koristi internet stranicu i aplikaciju, i podatke ponašanja koji nam omogućavaju da razumemo kako na Korisnike deluju proizvodni asortiman i usluge YOLO-a. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.

1) Kada Korisnik poseti internet stranicu

Kada Korisnik poseti internet stranicu, YOLO prikuplja i privremeno pohranjuje na serveru određene lične podatke Korisnika, kao što je OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze. Ovi lični podaci se nakon prestanka korišćenja internet stranice brišu.

Osim navedenog, lične podatke YOLO samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.

U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, YOLO neće biti u mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve. Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu robe. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se pohranjuju do 14 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

2) Kada Korisnik poseti aplikaciju

Kada Korisnik poseti i koristi aplikaciju, onda YOLO prikuplja podatak o verziji aplikacije koju Korisnik koristi. Osim navedenog, lične podatke YOLO samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno. npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava.

U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, YOLO neće biti u mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve. Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu robe. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se pohranjuju do 14 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

Osim navedenog, lične podatke YOLO samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom poručivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na pitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svrhe primanja porudžbine, njene realizacije i isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e-mail.
Fotografije Korisnika se koriste isključivo za izradu robe. Nakon predaje porudžbine, fotografije Korisnika se pohranjuju do 14 dana, u cilju obrade dodatnih porudžbina ili eventualnih reklamacija. Nakon isteka navedenog vremenskog perioda, fotografije Korisnika se bespovratno brišu.

Korišćenje ličnih podataka korisnika

YOLO koristi lične podatke isključivo u gore navedene svrhe. Samo ako je Korisnik na to izričito pristao YOLO će lične podatke Korisnika koristiti i za ankete vezane za svoj proizvodni asortiman i marketinške svrhe. Pretpostavlja se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe u trenutku predaje porudžbine.

Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku putem internet stranice www.yolobook.com/rs. YOLO se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan, u kom slučaju YOLO ima pravo da naplati svoje potraživanje.

Bez izričitog dopuštenja Korisnika YOLO neće dostavljati njegove podatke trećim licima. YOLO lične podatke Korisnika dostavlja kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe.
YOLO će lične podatke Korisnika dostaviti nadležnim državnim organima samo ako to zahtevaju prinudni propisi i uz obrazložen zahtev/nalog.

Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Zaštita podataka

YOLO koristi brojne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Naše mere tehničke zaštite konstantno se unapređuju u skladu s tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012, u daljem tekstu: ZZPL), Korisnik ima pravo da zahteva da mu YOLO pruži obaveštenje o obradi njegovih ličnih podataka (čl. 19.), pravo da zahteva od YOLO-a da mu stavi na uvid lične podatke koji se na njega odnose (čl. 20.) i pravo da od YOLO-a zahteva kopiju ličnih podataka koji se na njega odnose (čl. 21.).

Nadalje, Korisnik ima pravo da od YOLO-a zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje ličnih podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade (st. 1. čl. 22. ZZPL).
Ograničenja od prava navedenih u stavu 1. ovog odeljka (,,Prava Korisnika”) su izričito navedena čl. 23. ZZPL-a, a koja se, između ostalog, odnose na radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela, zatim ugrožavanje privatnosti ili važnog interesa lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet i dr.

U slučaju da Korisnik smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Molimo Vas da nas bez odlaganja kontaktirate radi ispravke bilo kakve greške u prikupljenim podacima koji se odnose na Vas. Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju za Vaše primedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u vezi ovog Pravilnika o privatnosti putem internet stranice www.yolobook.com/rs.

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata