Preuzmite aplikaciju

Opšti uslovi poslovanja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja naših proizvoda, pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj web i mobilnoj aplikaciji (u daljem tekstu: aplikacija ili Yolobook aplikacija) znači da ste ove Opšte uslove i Pravilnik pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, niti aplikaciju.

Yolobook aplikacija Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom internet stranici www.yolobook.com/rs i Yolobook aplikaciji smatra se da ste se sa njima saglasili i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.

Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:

1. Privrednog društva ,,YOLO TECHNOLOGY DOO BEOGRAD,
ul. Bulevar Mihajla Pupina 115, 11000 Beograd,
MB: 21343498, PIB: 110367012 (u daljem tekstu: YOLO) i
2. Svakog pojedinačnog korisnika aplikacije (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).

Primena | Član 1

Na ugovorni odnos između YOLO-a i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet stranici www.yolobook.com/rs i koja važi u trenutku poručivanja.

Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.) osim ako što drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.

Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svoj računar i/ili ih odštampati.

Ugovorne Strane | Član 2

Ugovorna strana Korisnika je YOLO TECHNOLOGY DOO sa poslovnim sedištem u Beogradu.

Zaključenje ugovora | Član 3

Korisnik putem aplikacije daje YOLO-u porudžbinu za izradu foto albuma i / ili proizvoda povezanih s fotografijama (u daljem tekstu: roba) dostavljajući fotografije u elektronskom obliku i lične podatke. Klikom na link „Poruči“ Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora.

Pre konačne predaje porudžbine, Korisnik svoje dostavljene podatke može u bilo kom trenutku pregledati i/ili izmeniti, uočiti eventualne greške pri unosu, te ih ispraviti pre konačne potvrde porudžbine klikom na link „Poruči“. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.

Ugovor je zaključen kada YOLO potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte Korisnika.

Cena | Član 4

Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet stranici www.yolobook.com/rs i u aplikaciji.

Ukupna cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine u koju je uračunat porez na dodatu vrednost.

Isporuka robe je besplatna, osim u slučaju odabira opcije ,,brza isporuka” koja se dodatno naplaćuje.

Nepostojanje prava Korisnika na odustanak od ugovora | Član 5

U skladu sa tač. 3. st. 1. čl. 37. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača ili ZZP), a u vezi sa tač. 6. st. 1. čl. 27. ZZP-a, Korisnik nema pravo opoziva porudžbine nakon što je YOLO potvrdio prihvat (tj. nema pravo na odustanak od ugovora), jer se fotografije, foto albumi i/ili proizvodi povezani sa fotografijama (roba) izrađuju prema zahtevima iz porudžbine Korisnika i kao takvi su jasno personalizovani.

Dostava i isporuka | Član 6

Dostava odnosno isporuka robe na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema odredbama navedenim na internet stranici www.yolobook.com/rs i u aplikaciji za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između YOLO-a i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.

Vreme potrebno za dostavu je navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom YOLO-a.

U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, YOLO zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. YOLO u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.

Plaćanje | Član 7

Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem.

Pravo svojine na robi | Član 8

Roba ostaje u svojini YOLO-a sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.

Odgovornost za saobraznost robe | Član 9

Roba nije saobrazna ugovoru ako ne odgovara tehničkim normama za razvijanje i obradu digitalnih fotografija.

Korisnik je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po prijemu robe, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.

Skriveni nedostaci mogu se reklamirati u roku od osam dana od dana kada je Korisnik nedostatak otkrio, a najkasnije u roku od šest meseci od dana prijema robe.

Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe YOLO otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, YOLO će Korisniku umanjiti ukupni iznos cene za manljivu robu u visini jedinične cene usluge za određenu vrstu robe.

Reklamacija se može podneti elektronskim putem internet stranice www.yolobook.com/rs, poštom na adresu ul. Bulevar Mihajla Pupina 115, 11000 Beograd, naslovljenu na ime YOLO TECHNOLOGY DOO, ili usmeno na zapisnik na navedenoj adresi.

Umesto zahteva za odgovarajuće umanjenje cene iz st. 4 ovog člana, Korisnik može zahtevati raskid ugovora, osim ako je nesaobraznost robe neznatna.

Odgovornost za štetu | Član 10

YOLO odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.

Odgovornost YOLO-a za oštećenja ili gubitak fotografija na nosačima podataka Korisnika ili YOLO-a, kao i gubitak fotografija tokom elektronskog prenosa podataka ili prenosa preko računarskih mreža ili dok su pohranjene na serveru je isključena.

YOLO će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, međutim usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. YOLO neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga.

Zaštita podataka i Pravilnik o privatnosti | Član 11

Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, koji su potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosače podataka. Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u svrhe realizacije porudžbine i obaveštavanja Korisnika o proizvodnom asortimanu i uslugama YOLO-a.

YOLO sa svim podacima postupa poverljivo i iste prenosi kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. YOLO ne obelodanjuje, ne prosleđuje, niti na bilo koji drugi način dostavlja lične podatke Korisnika trećim licima.

Više informacija o načinu na koji YOLO postupa sa podacima Korisnika videti u posebnom Pravilniku o privatnosti koji je dostupan na internet stranici www.yolobook.com/rs i u aplikaciji.

Korisnik ima pravo opozvati svoju saglasnost za preduzimanje radnji iz stava 1. i 2. ovog člana u svako doba sa budućim učinkom. YOLO se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.

YOLO ne odgovara za gubitak podataka Korisnika predanih prilikom poručivanja robe, osim u slučaju namere ili grube nepažnje. Korisnik vodi računa za posedovanje kopija podataka koje je prilikom porudžbine predao YOLO-u na obradu.

YOLO ne osigurava podatke koje je dostavio Korisnik. Fotografije koje je Korisnik u okviru porudžbine predao YOLO-u brišu se 14 dana po predaji poruždbine.

Pravo intelektualne svojine i kazneni propisi | Član 12

Korisnik je odgovoran za sadržaje predatih fotografija za izradu robe. Kod svih porudžbina koje Korisnik preda YOLO-u pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine, kao i druga prava u pogledu sadržaja iz porudžbina (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, žig i dr.).

Korisnik je isključivo odgovoran za sve posledice koje nastanu zbog mogućih povreda, te je obavezan da YOLO oslobodi bilo kakve odgovornosti, ili naknadi bilo kakvu štetu ili troškove, u slučaju povrede tih prava intelektualne svojine i drugih prava na predatim sadržajima.

Predajom porudžbine YOLO-u Korisnik garantuje da se sadržajima predatih fotografija ne krše kazneni propisi, a posebno ne oni propisi koji se odnose na širenje dečije pornografije. Ako YOLO sazna za postupanje protivno kaznenim propisima, odmah će o tome obavestiti nadležne organe.

YOLO zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati porudžbinu, ako nađe za shodno da je sadržaj porudžbine neprimeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika.

Završne odredbe | Član 13

YOLO može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali pravila i uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište YOLO-a.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.

U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija obratite nam se na adresi www.yolobook.com/rs

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata